Privaatsuspoliitika

Tikkurila privaatsuspõhimõtted

Kuupäev: 8.01.2021

Käesolevate privaatsuspõhimõtete eesmärk on anda ülevaate Teie isikuandmete töötlemisest Tikkurilas. Me oleme võtnud endale kohustuse austada eraelu puutumatust ning järgida isikuandmetele kohaldatavaid seadusi ja määrusi, nagu Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (2016/679).
Käesolevaid privaatsuspõhimõtteid kohaldatakse Tikkurila Groupi ettevõtete töötlemistegevusele ELis seoses järgmiste isikuandmetega:

– klientide, potentsiaalsete klientide ja/või äripartnerite kontaktisikute isikuandmed
– meie kaubamärgi veebisaitide külastajate isikuandmed.

1. Vastutav töötleja

Ülalpool nimetatud andmete vastutav töötleja on Tikkurila AS (aadress Liimi 5, 10621 Tallinn). 

Teatavatel juhtudel võivad Tikkurila ettevõtted tegutseda vastutava töötlejana sõltumatult või koos Tikkurila Oyj’ga. Sellisel juhul kohaldatakse käesolevatega sarnaseid privaatsuspõhimõtteid.

2. Kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, taotlusi, päringuid ja tagasisidet saate saata läbi kontaktivormi.

3. Klientide, potentsiaalsete klientide ja kontaktisikute isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslikud alused

Tikkurila töötleb klientide ja/või nende kontaktisikute isikuandmeid äritegevuse raames müügi- ja turundustegevuse eesmärgil.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on:

 • hallata kliendi, tarnija ja äripartneriga suhteid ning täita ärisuhetega seotud Tikkurila õiguseid ja kohustusi; 
 • võimaldada suhtlemist Teie või Teie esindatava üksusega; 
 • koguda tagasisidet Tikkurila kohta; 
 • parandada Tikkurila toodete kvaliteeti ja valikut ning arendada ettevõttesiseseid menetlusi ja äritegevust;
 • parandada klientide teadmisi ja teadlikkust meie toodetest;
 • pakkuda klienditeenindust, tuge ja koolitust;
 • jälgida meie pakkumistegevust;
 • kutsuda potentsiaalseid kliente üritustele;
 • toetada müügitegevust;
 • reklaamida ja turustada meie tooteid;
 • hallata ja arendada Tikkurila veebisaite;
 • pakkuda paremat veebisaidi külastamise kogemust;
 • anda andmete analüüsimise teel meile taustateavet ülalpool nimetatud eesmärkidel.

Tikkurila on võtnud endale kohustuse tagada, et isikuandmete töötlemisel on alati õiguslik alus. Töötlemine peab see toimuma ühel järgmistest juriidilistest alustest:

 • Tikkurila ning Teie esindatava kliendi, tarnija või muu äripartneri vahelise lepingu täitmine ning ka enne lepingu sõlmimist tehtavad sammud;
 • Tikkurila õigustatud huvi hallata ärilisi või sidusrühmadega suhteid;
 • Teie kui andmesubjekti nõusolek;
 • kohaldatava õigusnormiga kehtestatud kohustus.

4. Kogutavad isikuandmed

Tikkurila kogutavad isikuandmed võivad muu hulgas sisaldada järgmisi andmeid ja nende muudatusi:

 • ees- ja perekonnanimi, tiitel, ametikoht ja/või muu tööalane teave, kliendi profiil/tüüp, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress, vanusevahemik, sugu, Teie esindatava ettevõtte nimi;
 • Tikkurila ja Teie või Teie esindatava ettevõtte vahelise ärisuhtega seotud teave, nagu Tikkurila ja Teie/Teie ettevõtte vaheline suhtlus ja tehingud, Tikkurilale antud tagasiside ja esitatud päringud, teave Tikkurila üritustel ja ärikohtumistel osalemise kohta jne;
 • klienditeeninduse telefonikõnede salvestused ning e-posti ja veebi teel toimunud vestlused; 
 • meie veebipoodide kaudu kogutud isikuandmed, nagu ostuajalugu, arvelduste, tarnete, tagastamiste ja maksetega seotud andmed; 
 • Teie poolt esitatud teave digitaalsete teenuste kasutamiseks, nagu kasutajanimed ja paroolid, fotod või muu Teie poolt esitatud sisu või teave;
 • teave veebisaidi kasutamise kohta, nt meie kasutatavate küpsiste ja muu veebitehnoloogia abil kogutud andmed. Nende hulka kuuluvad muuhulgas IP-aadress, Teie külastatud veebisaidid, Teie klõpsatud lingid, meilt taotletud ja meie digiteenustele esitatud materjalid. Lisateavet leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetes.

5. Küpsised

Tikkurila veebisaitidel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse veebisaidilt kasutaja seadmesse ja salvestatakse kasutaja sirvikus sellel ajal, kui ta veebisaiti sirvib. Kui kasutaja naaseb veebisaidile, saab veebisait võtta küpsises salvestatud andmed, et teavitada veebisaiti kasutaja varasemast tegevusest sellel veebisaidil.

Tikkurila veebisaidi külastamisel võidakse Teie seadmesse salvestada küpsis, et hõlbustada meie veebilehtede kasutamist. Küpsiste kasutamise saate sirviku sätetes keelata, kuid see võib Tikkurila veebisaidi toimimist aeglustada, takistada juurdepääsu selle mingitele osadele või isegi muuta võimatuks veebisaidi osade võimaluste kasutamise.

6. Veebiturundus ja turundusautomaatika

Tikkurila võib kasutada partnerteenuseid suunatud veebireklaami eesmärgil. Teenusepakkujad võivad lisada küpsiseid või jälituselemente Teie veebikülastuste kohta andmete kogumiseks, et Tikkurila saaks saata just Teile suunatud sõnumeid.

Tikkurila rakendatavad turundusautomaatika ja taasturunduse vahendid kasutavad kolmanda osapoole küpsiseid. Kui kasutaja külastab meie veebilehte, saab sirvik seoses külastusega unikaalse identifikaatori. Kui kasutaja avaldab isikuandmeid, näiteks täidab kontaktandmete ankeedi või klõpsab Tikkurila saadetud e-kirjas sisalduval lingil, võidakse unikaalset identifikaatorit seostada kasutaja avaldatud isikuandmetega.

Lisateavet leiate allpool meie küpsiste kasutamise põhimõtetes.

7. Andmete tavapärased allikad

Andmeid kogutakse peamiselt Teilt endalt või ettevõttelt, mida te esindate. Isikuandmeid võidakse koguda ka kolmandatelt isikutelt, näiteks organisatsioonidelt, mis korraldavad erinevaid ehituse või värvidega seotud üritusi või tegevusi. Andmeid võidakse koguda ka meie veebisaidi küpsiste abil.

8. Andmete tavapärane edastamine ja andmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Tikkurila kasutab ettevõtteväliseid teenuseosutajaid isikuandmete enda nimel töötlemiseks selles privaatsuseeskirjas nimetatud eesmärkidel. Tikkurila tagab, et selline teenuse tellimine toimub kohaldatava õiguse kohaselt. Teenuseosutajad võivad isikuandmeid kasutada ainult kokkulepitud teenuse osutamiseks Tikkurilale kooskõlas Tikkurilaga kokkulepitud tingimustega.

Teie isikuandmete töötlemisel kasutab Tikkurila erinevates riikides asuvaid teenuseosutajaid, servereid ja ressursse. Mõningaid andmeid edastatakse ka teistele Tikkurila Groupi kuuluvatele ettevõtetele. Tikkurila edastab Teie andmeid ka riikidesse väljaspool EL-i ja EMÜ-d, kus privaatsust reguleerivad õigusaktid erinevad Euroopas kehtivatest. Tikkurila tagab, et andmete edastamiseks on olemas õiguslik alus ja et andmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatava õigusega. Eelkõige kasutatakse andmete edastamise näidislepinguid, mille on välja töötanud Euroopa Liidu Komisjon.

Me võime edastada Teie andmeid kolmandatele isikutele ka neil harvadel juhtudel, kui see on nõutav õigusnõuete kohaselt või vajalik Tikkurila õigustatud huvides.

9. Isikuandmete säilitamise aeg

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik Tikkurila ärivajaduste seisukohalt, kuid peamiselt kolm (3) aastat pärast viimast aktiivset äritegevuse juhtu Tikkurila ja Teie või Teie esindatava ettevõtte vahel. Teavet võidakse säilitada ka kauem, näiteks kui see on Tikkurila ja Teie esindatava ettevõtte vahelise äridokumentatsiooni lahutamatu osa või kui peame säilitama isikuandmeid raamatupidamisalaste õigusaktidega nõutud aja jooksul. Te võite alati esitada Tikkurilale taotluse, et Teie isikuandmeid ei töödeldaks. Sellisel juhul hindab Tikkurila, kas need andmed tuleb eemaldada või on nende töötlemiseks veel õiguslik alus.  

10. Andmekaitse põhimõtted

Tikkurila tagab kogutud andmete turvalisuse nõuetekohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega.

Üksnes Tikkurila volitatud esindajatel ja Tikkurila nimel tegutsevatel volitatud ettevõttevälistel teenuseosutajatel on õigus isikuandmeid töödelda. Tikkurila on andnud andmetele piiratud juurdepääsu ainult isikutele, kellele on juurdepääs vajalik. Süsteemi kaitstakse Tikkurila infoturbe-eeskirja kohaselt.

11. Teie õigused seoses isikuandmetega

Teil on õigus nõuda registris Teie kohta olevate isikuandmete koopiat. See taotlus, nagu iga muu Teie isikuandmetega seotud taotlus, tuleb esitada kirjalikult käesolevate privaatsuspõhimõtete kontaktandmetes märgitud e-posti aadressile või lisatud vormi kaudu.

Samuti on Teil õigus keelata Tikkurilal isikuandmete töötlemine, kui töötlemiseks puudub õiguslik alus, ja õigus nõuda Tikkurilalt andmete töötlemise piiramist. 

Lisaks on Teil õigus nõuda Tikkurilalt Teid puudutavate ebaõigete andmete parandamist. Asjaomane taotlus tuleb esitada ülalpool nimetatud kontaktandmete e-posti aadressile.

Kui töötlemine toimub Teie nõusoleku alusel, võite te oma nõusoleku alati tagasi võtta, kui esitate Tikkurilale sellekohase taotluse. 

Ühtlasi võite esitada isikuandmete töötlemisega seotud nõude andmekaitseasutusele.

12. Privaatsuspoliitika muutmine

Tikkurilal on õigus vajaduse korral muuta käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teavet ja klientide isikuandmete käsitlemise tavasid.

 

Küpsiste ja muu sarnase tehnoloogiaga seotud põhimõtted

1. Mis on nende põhimõtete kohaldamisala?

Nendes põhimõtetes käsitletakse Teie tegevust seoses Tikkurila digiteenustega. Käesolevad põhimõtted ei puuduta juhtumeid, kus te annate teavet teistele ettevõtetele kui Tikkurila, näiteks:

- kui te liigute mingilt meie veebisaidilt või mobiilirakendusest Tikkurilale mittekuuluvale veebisaidile (näiteks klõpsates lingil või reklaamil); või
- kui te kasutate Tikkurila teenuste kasutamisega seoses muid, kui Tikkurila tooteid (nt juhtmeta seadmeid ja veebisirvikuid).

Teie teabele võidakse kohaldada käesolevaid ning muid privaatsus- ja küpsiste kasutamise põhimõtteid. Näiteks kui te võtate Tikkurila teenustega ühendust hotelli või muu koha pakutava wifi-võrgu kaudu, võidakse Teie poolt selle võrgu kasutamisel kogutud teabele kohaldada selle koha põhimõtteid.

2. Mida tähendavad teatavad mõisted, mida me kasutame?

 • Küpsised on väikesed andmefailid. Veebisaidid panevad need Teie sirvikusse, et Teie seadet ära tunda, kui naasete sellele veebisaidile või külastate teisi saite. Küpsised ei liigu veebis iseseisvalt, vaid need edastatakse kasutaja sirvikusse serverist, kus hoitakse selle kasutaja külastatud veebisaiti. Seda küpsist saab lugeda ainult sama server, mis selle saatis.
 • Flash-küpsistes saab salvestada keerulisemaid andmeid kui tavalistes küpsistes. Neid kasutatakse Teie sätete, eelistuste ja muude selliste teenuste meeles pidamiseks.
 • Vidin on väike programm või rakendus, mille saab veebilehele manustada. See võib anda reaalajas teavet, näiteks ilmateadet. Vidinaid pakuvad sageli kolmandad osapooled, kes saavad nende kaudu koguda andmeid seda lehekülge vaatavate kasutajate kohta.
 • Serveri logifailides registreeritakse Teie veebitegevus Teie arvuti või muu seadme kaudu ning neil on keskne tähtsus veebisaitide ja mobiilirakenduste toimimise täiustamisel ning uute võimaluste lisamisel. Näiteks saab nendes registreerida Teie sisestatud otsingu märksõnad. Nendes võidakse registreerida ka teave Teie sirviku kohta, nagu Teie IP-aadress, seadme liik, Teie poolt veebisaidil veedetud aeg ja Teie sirviku küpsised.
 • Veebimajakad on väikesed graafilised kujutised veebisaidil või e-kirjas. Nende abil saab näiteks registreerida Teie klõpsatud veebilehed ja reklaamid või jälgida, kui hästi toimib e-posti teel tehtav turunduskampaania.
 • Mõnel veebisaidil on suhtlusvõrgustike või muude kolmandate osapoolte pistikprogramme. Need pistikprogrammid võivad saata teavet tagasi neile veebisaitidele, isegi kui te sellel pistikprogrammil ei klõpsa ega sellega suhtle. See võib aset leida ka juhul, kui Teil ei ole kontot selle veebisaidi teenusepakkuja juures. Suhtlusvõrgustikud või kolmandad osapooled võivad Teie sirvikust teabe edastamisel kasutada identifikaatorit. See võib sisaldada teavet näiteks Teie sirviku ja seadme liigi kohta, IP-aadressi ja selle pistikprogrammiga veebisaidi URL-i. Kui kasutate suhtlusvõrgustike teenuseid, soovitame Teil tutvuda nende privaatsuspõhimõtetega.
 • Isikuandmed on andmed, mis tuvastavad Teid või mida saab mõistlikes piirides selleks kasutada.
 • Anonüümsed andmed Teid ei tuvasta ja neid ei saa mõistlikes piirides selleks kasutada.
 • Koondandmed luuakse suure arvu inimeste andmete töötlemisel ja koondamisel anonüümseteks rühmadeks või kategooriateks. Koondandmed võivad näiteks näidata, et x% turunduse e-kirja saajatest külastasid Tikkurila kampaanialehte, kuid ei näita, kes konkreetselt need kasutajad olid. 
 • Mobiilirakendus on tarkvararakendus, mida kasutatakse nutitelefonis, tahvelarvutis või muus mobiilseadmes ja mis võimaldab kasutajale juurdepääsu teatavatele teenustele.
 • Veebisait on mingi lehekülg või koht veebis, sõltumata sellest, mis seadet (mobiiltelefoni, tahvel-, süle- või lauaarvutit vm) selle lehe või koha külastamiseks kasutatakse.
 • Asjakohane reklaam on reklaam, milles Tikkurila kasutab koondandmeid inimrühmade (nt vanus, elukoht või huvid) kohta, et luua reklaam, mis oleks tõenäolisemalt sellele rühmale kasulik ja asjakohane. Selles ei kasutata üksikandmeid konkreetse isiku eelistuste kohta. Käitumuslik veebireklaam on asjakohase reklaami liik, mis kasutab reklaami veebi teel edastamiseks inimrühmade külastatud veebisaitidel põhinevaid huvide kategooriaid.

3. Mis eesmärgil me kasutame küpsiseid ja muud sarnast tehnoloogiat?

Tikkurila kasutab küpsiseid ja muud sarnast tehnoloogiat järgmistel eesmärkidel:

 • et osutada teenuseid ja täiustada Teie kasutus- või kliendikogemust;
 • et edastada Teile asjakohast reklaami; 
 • et teha uuringuid ja analüüse Tikkurila teenuste haldamiseks, kaitseks, arendamiseks ja täiustamiseks; ja 
 • et lahendada võrgu terviklikkuse ja turvalisuse probleeme.

Tikkurila kasutab järgmist liiki küpsiseid: funktsionaalseid küpsiseid, statistilisi ja analüüsiküpsiseid toorearenduseks, reklaami aruandlusküpsiseid ja digireklaami suunamise küpsiseid. Need küpsised võivad olla ajutised (teisisõnu seansipõhised) või püsiküpsised.  

Küpsiste ja muu sarnase tehnoloogia kasutamine saab võimaldada sujuvamat kasutajakogemust. Küpsiste keelamine võib takistada Teil meie veebisaitide ja mobiilirakenduste konkreetsete võimaluste kasutamist.

Me võime kasutada teavet (näiteks Teie väljendatud eelistusi), et edastada Teile reklaami Tikkurila toodete ja teenuste kohta. Neid nn esimese osapoole reklaame võidakse edastada Tikkurila veebisaitidel ja mobiilirakendustes. Need on meie teenindussuhte osa ja seetõttu ei saa te seda liiki reklaamidest keelduda.

Meie või meie reklaamipartnerid võivad samuti kasutada anonüümseid või koondandmeid, mida võib kummalgi meist olla, et kohandada reklaame, mida te näete muudel, kui Tikkurila veebisaitidel. Näiteks, kui näete meie reklaami siseviimistlusega seotud veebisaidil, mis ei ole Tikkurila veebisait, võite hiljem saada muul veebisaidil Tikkurila tarnitavate viimistlusmaterjalide reklaami. Seda nimetatakse käitumuslikuks veebireklaamiks.

Me võime kasutada teavet, mida saame meie reklaamipartneritelt ja kui te kasutate Tikkurila tooteid ja teenuseid, ning muud teavet, nagu Teie sugu ja vanus, et edastada asjakohast reklaami, mis ei ole käitumuslik veebireklaam. Me ühendame Teie anonüümsed andmed teiste kasutajate andmetega publiku koondsegmentideks. Need segmendid põhinevad konkreetsetel huvidel ja/või tegelikel omadustel, mis on tõenäoliselt publiku selle segmendi liikmetele ühised. Tikkurila võib kasutada seda teavet, et saata Teile reklaami, mida me peame nende huvide või omadustega seoses asjakohaseks. Meie eesmärk on luua publiku koondsegmente, mis on piisavalt suured, et Teid ei saaks isiklikult tuvastada.

4. Mis andmeid ja kuidas me kogume?

Me võime koguda erinevat liiki andmeid Teie poolt Tikkurila toodete ja teenuste kasutamise põhjal. Me võime koguda Teile osutatud teenustega seotud tehnilisi ja kasutusalaseid andmeid, sealhulgas seda, kuidas te kasutate meie teenuseid, tooteid, veebisaite ja mobiilirakendusi, näiteks:

 • seadme andmeid (nt seadme liik, identifitseerimisnumer, seerianumber, sätted ja tarkvara);
 • veebikasutuse ja mobiilirakenduse andmeid, nagu IP-ja URL-aadressid; me saame teavet ka Teie külastatud veebilehtede kohta, kui kaua te seal viibite, linkide ja reklaamide kohta, mida te näete ja järgite, Teie sisestatud otsingusõnadede kohta, kui tihti te rakenduse avate ja muud sarnast teavet.

Me kogume teavet mitut moodi, näiteks:

 • me kogume automaatselt andmeid, kui te kasutate meie tooteid ja teenuseid (nt küpsiste, veebiserveri logide ja muu tehnoloogia abil);
 • me saame teavet välistest allikatest, nagu kaubanduslikult kättesaadavaid demograafilisi andmeid.

5. Kust me saame anonüümseid ja koondandmeid, kuidas me neid kasutame ja jagame?

Kui me kogume Teid isiklikult tuvastavat teavet, võime me selle teatavatel eesmärkidel anonümiseerida. Me eemaldame andmeväljad (nagu nime ja aadressi), mida saab mõistlikes piirides kasutada Teie tuvastamiseks. Me kasutame andmete anonümiseerimiseks ka mitmeid statistilisi võtteid.

Koondandmed on anonüümsete andmete üks liik. Me ühendame teatavatele kriteeriumidele vastavad andmed anonüümsetesse rühmadesse. Näiteks klientide käitumise võrdlemiseks erinevates geograafilistes piirkondades võime ühendada iga sellise geograafilise piirkonna klientide andmed anonüümseteks rühmadeks ja uurida neid koondandmeid, et mõista nende erinevusi.

Me võime jagada anonüümseid ja koondandmeid teiste ettevõtete ja üksustega konkreetsetel eesmärkidel. Me ei luba teadlikult teistel osapooltel koguda isiklikult tuvastatavaid andmeid Teie veebitegevuse kohta, kui te kasutate Tikkurila veebisaite, mobiilirakendusi, tooteid ja teenuseid.

6. Kas Teil on valikuid seoses Teile suunatud reklaamiga?

Kui külastate Tikkurila veebisaite, küsime Teilt luba kasutada muid, kui nn vajalikke küpsiseid. Samuti saate pärast mittevajalike küpsiste kasutamisega nõustumist otsustada, et te ei taha saada teatavat liiki reklaami veebis või Teie mobiiliseadmes. Kui näete Tikkurila toodete ja teenuste veebireklaamis küpsistega seotud ikooni, saate sellel klõpsates teada, kuidas keelata nn retargeerimine ehk reklaami uuesti suunamine käitumusliku veebireklaami põhjal. See tuleb keelata igas sirvikus, mille soovite välistada.

Kuna nn esimese osapoole reklaam kuulub Tikkurila veebisaitide ja Tikkurila mobiilirakenduste kasutamisel Teile osutatava teenuse hulka, ei paku me võimalust keelata esimese osapoole reklaami.

Küpsised ega muu sarnane tehnoloogia ei kahjusta kasutaja seadet ega faile ning neid ei saa kasutada programmide käivitamiseks ega pahavara levitamiseks.

7. Kas neid põhimõtteid võidakse muuta?

Tikkurila võib käesolevaid põhimõtteid aeg-ajalt muuta. Käesolevate põhimõtete olulise kahjuliku mõjuga muudatuse korral lisab Tikkurila siiski Tikkurila kodulehele selle kohta teate, mis jääb sinna 30 päevaks. Tikkurila soovitab käesolevaid põhimõtteid aeg-ajalt lugeda, et saaksite selliseid muudatusi märgata.

8. Kuidas võtta meiega ühendust seoses nende põhimõtetega?

Kui Teil tekib küsimusi seoses käesolevate põhimõtetega, soovitame Teil julgelt meie poole pöörduda:

Tikkurila AS
Liimi 5, Tallinn
Tel 650 1100
Võtke ühendust läbi kontaktivormi

et
on lisatud lemmikutesse.
on eemaldatud lemmikutest.
has been added to your shopping list.
has been removed from your shopping list.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color